Publikujeme, prezentujeme a rozšiřujeme poznatky

Naše poznatky šíříme mezi odbornou veřejnost prostřednictvím různých projektových výstupůě

 

Výsledky výzkumné části projektu jsou sumarizovány v souhrnné monografii Zacházení s pachateli domácího partnerského násilí I.

 

Odborné články

Publikovány byly dále také tři články v odborných recenzovaných časopisech, a to v časopise Trestně právní revue: Soudní rozhodnutí ve věcech domácího násilí: Co víme o pachatelích trestných činů se znakem domácího násilí, a v časopise Česká kriminologie: Partnerské násilí z pohledu trestní justice: Rodinný kontext a soudní dilema, a  Limity a příležitosti práce s původci domácího násilí v České republice.

 

Konference

V průběhu roku 2023 byly výsledky projektu prezentovány na domácích i zahraničních akcích, např. na konferenci Kriminologické dny 2023 prostřednictvím příspěvku Co se skrývá za statistikami: Analýza případů domácího násilí v České republice, ale i posteru Cesty pachatele domácího násilí: současná praxe a budoucí výzvy systému zacházení.

Na zahraniční konferenci European Conference on Domestic Violence v Reykjavíku jsme prezentovaly výstupy projektu jednak v příspěvku What is behind statistics: An Analysis of Domestic Violence Criminal Files Cases in the Czech Republic a také jsme zde vystavily poster na téma Domestic Violence Perpetrator Pathways in the Czech Republic: The Current Practice and Future Challenges.

Další zahraniční akcí byla konference American Society of Criminology, i zde byl prezentován jak příspěvek Court outcomes in IPv cases Law in books vs law in action, tak poster Advancing Domestic Violence Intervention: An Integrated Study on Expert Perspectives in the Czech Republic..

Naše poznatky zazněli i na konferenci Národní dny prevence 2023 v Ostravě v příspěvku: Slepé skvrny systému: překážky a příležitosti v boji proti domácímu násilí v ČR.

V neposlední řadě jsme byli pozvány ministerstvem vnitra ČR k prezentaci výsledků na Republikový výbor pro prevenci kriminality.

 

Doporučení pro politiku

Soubor doporučení pro domácí politiku v oblasti trestání a práce s pachateli domácího genderově podmíněného násilí, vzešlých z poznatků jednotlivých projektových aktivit a spolupráce s experty jsme například prezentovali na závěrečné konferenci Závěrečná doporučení a je také součástí Analýzy ukládání trestů a jiných trestněprávních opatření v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Analýza byla zpracovaná jako jeden z úkolů plnění Strategie rovnosti žen a můžu 2021–2030 a byla zaslána Zmocněnkyni pro lidská práva.