• Pouhé odsouzení a trest bezpečí
    obětem domácího násilí nezajistí

    ViolenceOFF

    Projekt, který chce otevřít cestu k omezování násilí
    skrze podporu práce s jeho původci

O projektu

Co se pod tím vším skrývá?

ViolenceOFF je zkratka výzkumného projektu „Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR“. Projekt realizuje Institut pro kriminologii a sociální prevenci a je financován v rámci finančního mechanismu Norských fondů 2014 – 2021 jako PDP7 s dobou realizace 2020-2023.

Projekt je zaměřen na systémovou reakci státu vůči pachatelům domácího a genderově podmíněného násilí. Pro účely projektu se domácím a genderově podmíněným násilím rozumí domácí násilí jako genderově podmíněné násilí, tj. násilí v partnerských vztazích. Snahou projektu je zmapovat stávající situaci v oblasti zacházení s pachateli v ČR a zároveň identifikovat a analyzovat potřeby současného systému práce s těmito osobami. Jedním z hlavních nástrojů poznání v rámci projektových aktivit bude spolupráce s experty. Na základě získaných poznatků budou navržena doporučení k utváření účinného systému zacházení s pachateli, který současně povede ke zlepšení situace obětí.

Výsledky projektu jsou primárně určeny relevantním institucím zodpovědným za tvorbu politiky a účinných strategií v oblasti minimalizace násilí.

O projektu

PROČ VIOLENCEOFF?

ViolenceOFF – vypnout/zastavit násilí skrze práci s pachatelem – OFFender. Naší snahou je napomoci systémové práci s původci násilí, která spočívá nejen v trestu a odsouzení, ale zahrnuje i pomoc a motivaci minimalizovat riziko opakování a eskalace násilí.

Vycházíme z potřeby zamezit násilí nejen na určitý omezený čas a prostor, ale zastavit násilí pokud možno jednou provždy, což není zcela reálné bez účinného odstranění jeho příčin prostřednictvím práce s jeho původcem – pachatelem.

NAŠE CÍLE

01.

Zmapování aktuální situace

Zmapujeme aktuální stav programů zacházení či intervencí, zaměřených specificky na násilné pachatele a navazující systém podpory obětí doma i v zahraničí. Za tímto účelem provedeme rešerše a analýzy dostupných relevantních pramenů a využijeme také znalostí expertů v dané oblasti – zástupců relevantních státních institucí i nestátních organizací (panel expertů).

02.

Zhodnocení aplikovaných opatření

Na základě analýzy platné právní úpravy, statistických dat a vybraného souboru trestních spisů v pravomocně skončených věcech získáme přehled o ukládání a výkonu sankcí a dalších opatření aplikovaných vůči násilným pachatelům.

03.

Identifikace nedostatků a dobré praxe

Na základě získaných poznatků bude dalším krokem projektu nejen identifikovat nedostatky stávajícího systému práce s pachateli násilí, ale také popsat příklady dobré praxe doma i v zahraničí využitelné ke zlepšení situace.

04.

Identifikace potřeb

Na základě poznatků výzkumných aktivit, jakými jsou expertní šetření a rozhovory s pachateli a oběťmi násilí, provedeme analýzu potřeb těchto relevantních aktérů. Pro potřeby expertního šetření se relevantními aktéry rozumí zástupci orgánů činných v trestním řízení (policie, soudů, státní zastupitelství), organizací realizujících programy pro pachatele, ale i oběti domácího násilí a další, kteří se ve své praxi problematikou domácího násilí dlouhodobě zabývají. Aktivity budou probíhat ve spolupráci s členy panelu expertů.

05.

Formulace doporučení pro praxi

Na základě všech získaných poznatků budou formulována doporučení pro zefektivnění domácí politiky v oblasti systematického zacházení s pachateli a s tím související oblasti podpory obětí za účelem odstranění systémových nedostatků a posílení dobré praxe. Doporučení a výstupy projektu budou využity také při zpracování informačního letáku a publikačních výstupů.

O nás

Kdo za tím vším stojí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) je výzkumnou organizací v resortu spravedlnosti. Zabývá se kriminologickým výzkumem, vycházejícím z mezioborového přístupu. Je jediným specializovaným pracovištěm v ČR, které soustavně rozvíjí kriminologický výzkum.

O nás

Kdo za tím vším stojí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) je výzkumnou organizací v resortu spravedlnosti. Zabývá se kriminologickým výzkumem, vycházejícím z mezioborového přístupu. Je jediným specializovaným pracovištěm v ČR, které soustavně rozvíjí kriminologický výzkum.

Kontakt

Kde nás najdete

Adresa

Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Náměstí 14. října 12
150 00 Praha 5

Kontaktujte nás

Sekretariát IKSP: +420 257 104 404
E-mail: info@violenceoff.cz
Finanční management: daniela.kmetonyova@violenceoff.cz