Panel expertů IV

Příprava informačního letáku

 

V únoru 2024 se v rámci projektu uskutečnila poslední panelová diskuse českých expertů v oblasti zacházení s původci domácího násilí. Osobního setkání se zúčastnili zástupci soudů, advokacie, Probační a mediační služby, přestupkového odboru městské části Praha a organizací poskytujících služby původcům DN.

Tématem diskuse bylo propojení a spolupráce orgánů či institucí, které v praxi mohou původcům domácího násilí uložit povinnost podrobit se terapeutickému programu, popř. mu takový program doporučit, a organizací které tyto programy poskytují.  Cílem diskuse bylo dotvoření návrhu informačního letáku za účelem přenosu základních aktuálních informací o možnostech a nabídce terapeutických programů v ČR.

Východiskem byla zjištění z předchozích setkání, ale i výsledky dotazníkových šetření a kvalitativní analýzy rozhovorů s pachateli a oběťmi DN realizovaných v průběhu projektu.

Aktuální informace přinesli zástupci poskytovatelských organizací ohledně přípravy vzniku nové platformy, Asociace, sdružující organizace, které poskytují programy pro osoby dopouštějící se násilí. Ta by měla zaštiťovat potřebnou základnu poskytovaných intervencí tohoto druhu v ČR. Zároveň byly představeny základní prvky koncepce práce s původci násilí v podobě center (viz prezentace Budoucnost terapie násilí v ČR – Proč má naše práce smysl?), která by realizovala jak krátkodobé intervence, tak dlouhodobější programy pro původce násilí. Diskutován byl v této souvislosti také koncept problem solving justice (justice zaměřené na řešení problémů), který přímo s programy pro původce násilí počítá jako s určitým motivačním prvkem v rámci probíhajícího soudního řízení.

Opět vyvstaly otázky práce s nemotivovaným pachatelem. Základním předpokladem spolupráce, zejména v případech nedobrovolných původců násilí, je dostatek informací snadno dostupných pro ukládající orgány ohledně nabídky ale i možností terapeutických programů, dále pak také možnosti z hlediska zpětné vazby o plnění této povinnosti původcem či pachatelem ze strany poskytující organizace apod. Jak vyplynulo z diskuse odborníků, důležitým předpokladem spolupráce v rámci stávajícího systému je individuální komunikace mezi ukládajícím orgánem a poskytovatelskými organizacemi.

Na základě těchto poznatků jsme vypracovali jeden z hlavních projektových výstupů –  informační leták, jenž reaguje na potřeby praxe. Jeho cílem je jednoduchou formou alespoň částečně zaplnit infomační mezeru a propojit ukládající orgány a poskytující instituce.

V případě zájmu o letáky v tištěné podobě, pište prosím na hpreslickova@iksp.justice.cz; hana.preslickova@violenceoff.cz