Panel expertů I.

První setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.

 

V listopadu 2020 jsme uspořádali první setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Moderované online diskuse se zúčastnilo devět předních expertů, kteří se s pachateli setkávají v různých fázích procesu systémové reakce na domácí násilí. Listopadový panel expertů byl příležitostí ke sdílení zkušeností zástupců Policie ČR, přestupkového odboru MČ, státního zastupitelství, Probační a mediační služby ČR, advokacie,Ministerstva vnitra a poskytovatelů programů pro původce domácího násilí.

Cílem bylo zmapovat profesní zkušenosti expertů s postupy vůči pachatelům/původcům domácího násilí a identifikovat silné a slabé stránky (systému) práce s nimi z pohledu jejich praxe.

Z diskuse vyplynulo, že přestože v oblasti řešení domácího násilí nastaly podle odborníků v posledních zhruba 15 letech významné posuny (zejména legislativního rázu, posílení spolupráce mezi institucemi, připravenost policie), s pachateli domácího násilí  se příliš nepracuje, případně nesystematicky, málo intenzivně, krátkodobě a málo individualizovaně, a tedy neefektivně. Systém práce s pachateli domácího násilí  tedy z pohledu panelu v podstatě neexistuje.

V panelu byla identifikována řada možností, jak práci s pachateli zefektivnit, ať už na úrovni celých institucí nebo konkrétních opatření. Zčásti jsou ovšem závislé na pomalých systémových změnách jako jsou navýšení financování, politická podpora, legislativní úpravy a navýšení kapacit systému. Oproti tomu některé možnosti (informování o programech, rozšíření standardizovaných metodik, využívání existujících institutů v praxi) by mohly představovat poměrně snadnou cestu ke zkvalitnění práce s pachateli domácího násilí.

Celou analýzu lze nalézt v příloze zde