Naše návrhy doporučení ve strategických materiálech

Prostřednictvím členství v pracovních skupinách se snažíme o prosazování návrhů do strategických materiálů

 

Předběžné výstupy projektu, byly prezentovány a předloženy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.  Zástupkyně projektu ViolenceOFF byly přizvány i do pracovní skupiny pro přípravu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí (AP) pro období 2023 – 2026. V rámci této účasti byly na základě poznatků z projektu předloženy návrhy opatření do připravovaného AP či návrhy na podporu argumentace k některým návrhům jiných organizací. Řada z nich byla do AP začleněna. Dále pak byla analýza statických údajů poskytnuta v rámci členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti žen a mužů v resortu spravedlnosti náměstkovi ministra Mgr. Dvořákovi za účelem jejich dalšího využití.

Naše prezentované poznatky a návrhy předložené Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí k shlédnutí zde a navazující doporučení do AP naleznete zde.